Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2020

vesisade

December 17 2019

vesisade
1766 6425 500
Reposted from1923 1923 viaEtien Etien
vesisade
Mam już tego wszystkiego, kurwa dosyć. 
Reposted frommy-whole-self my-whole-self
vesisade
Rozgrywamy swoje życie na wielu scenach i patrzą na nas tysiące ludzi. A tak naprawdę chodzi o chwile, kiedy zostajemy we dwoje i śpiewamy dla siebie swoje piosenki. Kiedy jesteśmy razem i kiedy na siebie czekamy. Na odłamki i zatrzymane kadry.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaviee aviee

November 11 2019

vesisade
2912 77ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf
vesisade
8798 e07a 500
Reposted fromthetemple thetemple viagreywolf greywolf
vesisade
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
vesisade
6690 8ee1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
vesisade
1369 e1b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
vesisade
1087 00a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

November 08 2019

vesisade
4539 ded2 500
Reposted frommangoe mangoe viagreywolf greywolf
vesisade
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
6547 0779 500
Reposted fromtwice twice viacalvados calvados

November 06 2019

1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viasarazation sarazation
vesisade
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
vesisade
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
vesisade
vesisade
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viasarazation sarazation

November 03 2019

vesisade
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
vesisade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl